Към съдържание

Сдружението

Общност от лица, представляващи гражданското общество

Като продължение на европейския проект, с който бе разработена инфраструктурата, потребители, разработчици, доставчици на услуги и нови партньори формираха сдружение, което да осъществява неутрално и открито управление.

Създадено на 5 февруари 2016 г., сдружението е проектирано така, че да дава стойност на инфраструктурата на Ozwillo, да промотира комуникиращите си присъединени към него приложения и да създаде благоприятни условия за иновации.

То цели споделяне на познания чрез свързване на всички типове модели на данни и данни в полза на своите членове и на не-членуващите в него.

То гарантира неутрално и честно опериране с инфраструктурата на Ozwillo и окуражава развитието на връзки между всички потребители и участници.

Истинско доверено трето лице, то се стреми да защитава информационните блага, като следва следните повтарящи се в практиката му добродетелни принципи:

 • Да е неутрална и честна фабрика за общи информационни блага, насърчаваща творчеството и иновациите (система);
 • Да е гарант за управлението на информационните блага и да промотира самоорганизирането на системата;
 • Да вдъхва доверие посредством управата си, представляваща цялото гражданско общество;
 • Да бъде в обществена полза и да задейства добродетелен кръг;
 • Да признава всеки принос.

Ozwillo е сдружение на прехода, целящо създаването на условия за установяване на устойчива законова структура, която да дава стойност на нейните активи.

Членове на сдружениетоЧленове

Защо « Ozwillo » ?

 • Име, което се произнася лесно на всеки език;
 • “Oz” като ОС-мелявам се да споделям данни и цифрови общи блага;
 • “will” от английски - ще, воля; за да напомня за нашето желание и бъдеще;
 • И накрая “o”, за да изрази оставането му винаги отворено.

Ozwillo е магията на един нов, отворен за вас, свят!

Присъединяване към управлението

Само физически лица от свое име или като представители на юридически лица, споделящи ценностите на сдружението и които внасят доказани умения за подкрепа на операциите на сдружението, могат да бъдат приети за негови членове.

Сдружението представлява цялото гражданско общество и напътства социално ориентирани проекти, основани на създаването на общи информационни блага, които могат да бъдат използвани повторно с цел достъпност и съхраняване на дигиталното ботагство.

« Инфжрмационните блага вече не богат да бъдат изключвани. Използването им от един човек по никакъв начин не засяга използването им от друг тъй като възпроизвеждането на инфрмационно благо (музикален файл, мрежов документ, уеб-страница, и т.н.) е с почти нулеви разходи. Човек би могъл да си помисли, че тези блага са 'неизчерпаеми' и че е налице информационно изобилие. Ако някой счита общите блага за място за управление, друг отбелязва точно обратното, че тези нови блага на познанието са крехки. »
Източник : Управление на общите блага, за нов подход към природните ресурси, Елинор Остром

Принципите на дейност на сдружението се базират на ценностите, характерни за Обществото на познанието :

 • Хората са в сърцевината на системата;
 • Отворената достъпност е фундаментален ключ към творчество и иновация;
 • Управлението и формите му са трансверсални;
 • Икономическите модели се насочват към кръгови, печеливши за всички (“win-win”) - модели.

Сдружение OZWILLO не благоприятства никаква политическа агитация и не може да бъде председателствано от човек на изборна длъжност в момента

Към създаване на кооперация в обществена полза (SCIC)

Докато обезпечава действието на инфраструктурата на Ozwillo, сдружението подготвя своето трансформиране в Кооперативно дружество в обществена полза - Collective Interest Cooperative Company (S.C.I.C) в най-кратки срокове.

Сдружението ще се трансформира в кооперативна компания без промяна на юридическото лице.

Вие сте инвеститор или дарител - можете вече да участвате във формирането на капитала на SCIC, като инвестирате в дружествени дялове.