İçeriğe git

Dernek

Sivil Toplumu Temsil Eden Aktörlerden Oluşan Bir Topluluk

Altyapının geliştirilmesini sağlayan Avrupa Birliği projesinin ardından kullanıcılar, geliştiriciler, servis sağlayıcılar ve yeni ortaklar, tarafsız ve açık bir yönetişim yapısı oluşturmak amacıyla bir dernek kurdular.

5 Şubat 2016 tarihinde kurulan Dernek, Ozwillo altyapısına değer katacak, bünyesine katılarak veri alışverişi yapacak olan uygulamaları tanıtacak ve inovasyon için müsait koşullar oluşturacak şekilde kurgulanmıştır.

Üyelerinin ve üyesi olmayanların yararına olacak şekilde her türde veri modelinin birbiri ile bağlantılandırılmasını mümkün kılarak bilgi paylaşımını sağlamayı hedeflemektedir.

Ozwillo altyapısının tarafsız ve adil bir biçimde işletilmesini garanti altına almakta ve tüm kullanıcılar ve katkı sağlayanlar arasında ilişkiler kurulmasını teşvik etmektedir.

Bir fayda döngüsü oluşturmak amacıyla özellikle belirlenen aşağıdaki prensipler uyarınca ortak dijital kaynakları korumayı amaçlayan gerçek bir Güvenilir Üçüncü Kuruluş

 • Yaratıcılık ve inovasyonu geliştiren ortak dijital kaynaklara dair tarafsız ve adil bir üretim merkezi(sistem);
 • Ortak dijital kaynakların yönetişimine ve sistemin kendi başına örgütlenmesini teşvik etmeye yönelik bir garantör;
 • Tüm sivil toplumu temsil eden yönetişim yapısına dayanarak güveni telkin eder;
 • Ortak çıkar amaçlı faaliyet göstermeyi sürdürür ve bir fayda döngüsünü tetikler;
 • Her türlü katkıyı onaylar.

Ozwillo, varlıklarına değer atfetmek için sürdürülebilir bir hukuki yapı oluşturmayı sağlayacak koşulları tesis etmek amacıyla kurulmuş bir öncül dernektir.

Dernek HükümleriÜyeler

Why « Ozwillo » ?

 • A name pronounceable in every languages;
 • “Oz” to dare (sounds like it in French) data sharing and dare digital commons;
 • “will” to evoke our will and future;
 • The last “o” to signify openness.

Ozwillo is the magic of a new world opened to you!

Yönetişime Katılın

Sadece derneğin değerlerine sahip çıkan ve derneğin faaliyetlerine katkı sağlayacak kanıtlanmış kabiliyetler sunabilecek olan kişiler, kendi adlarına veya bir kurum adına üye olarak kabul edilebilirler.

Dernek tüm sivil toplumu temsil etmekte olup dijital servetin erişilebilirliği ve korunması amacı doğrultusunda tekrar kullanılabilecek ortak dijital değer oluşturmaya dayalı sosyal yönden duyarlı bir projeye önderlik eder.

« Dijital kaynaklar artık inhisari olmaktan çıkmıştır. Bu bağlamda, bir dijital kaynağın (müzik dosyası, ağ dokümanı, internet sayfası vs.) coğaltımının marjinal maliyetinin sıfıra yakın olması sebebiyle bir kişinin kullanımı bir başkasının kullanımını hiçbir şekilde etkilememektedir. Buradan bu ortak kaynakların tükenmez olduğu ve dijital bolluk döneminin geldiği çıkarımında bulunulabilir. Ortak kaynakların yönetişim için bir alan teşkil ettiği düşünüldüğünde aksine bu yeni ortak bilgi kaynaklarının kırılgan olduğu farkedilecektir. »
Kaynak: Governing the Commons, for a new approach to natural resources, Elinor Ostrom

Derneğin faaliyet prensipleri bir Bilgi Toplumunun karakteristik değerleri üzerine inşa edilmiştir.:

 • Sistemin merkezinde insanlar bulunmaktadır;
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik için açık erişim kilit rol oyanayan temel bir unsurdur;
 • Yönetim ve yönetişim yapıları kapsayıcıdır;
 • Ekonomik modeller « kazan-kazan » temelli yaklaşımlara ve döngüsel modellere doğru kayıyor.

OZWILLO derneği bu sebeple hiçbir siyasi söylemi tebliğ etmeye teveccüh göstermemekte olup derneğe halen görevini ifa eden seçilmiş yetkili başkanlık yapamaz.

Ortak Fayda Amaçlı bir Kooperatif(SCIC) Kurmaya Doğru

Dernek bir yandan Ozwillo altyapısının işletilmesini temin ederken diğer yandan mümkün olan en kısa sürede bir Ortak Fayda Amaçlı Kooperatif Şirket'e (S.C.I.C) dönüşüm için hazırlanmaktadır.

Dernek tüzel kişiliğini değiştirmeden bir kooperatif şirketine dönüştürülecetir.

Siz yatırımcılar ve donörler halihazırda SCIC'in sermaye yapısına katkıda bulunabilir ve özkaynak hisse senetlerini satınalabilirsiniz.